Решение на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и обособяване на самостоятелни УПИ с осигурен достъп за поземлени имоти с

pdfР-ЕО-136-2022.pdf17.11.2022 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос